PHẦN MỀM QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Phần mềm quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) là giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu cấp mã số dự án đến quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ ngành/ địa phương. Phần mềm là đầu mối liên kết dữ liệu, trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ và điều hành tài chính đầu tư của ngành Tài chính với các ban ngành, đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao quản lý dự án đầu tư, là đầu mối thống nhất trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến ngân sách dự án, góp phần tăng cường năng lực quản lý ngân sách và nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong công tác quản lý dự án đầu tư. Đối tượng triển khai Sở Tài chính, phòng TC, Xã Phường và đv HCSN có sử dụng vốn NS nhà nước
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  -          Hiện nay, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các thông tư hướng dẫn theo đó cũng liên tục được ban hành và thay đổi bổ sung. Với các quy định về quản lý vốn đầu tư hiện nay như Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 09/2016/TT-BTC, Thông tư 210/2010/TT-BTC, Thông tư 99/2011/TT-BTC, Thông tư 28/2012/TT-BTC, Thông tư 195/2012/TT-BTC, Thông tư 05/2014/TT-BTC … thì việc quản lý, điều hành ngân sách dự án và tổng hợp các báo cáo thống kê bằng phương pháp thủ công đã trở nên vô cùng khó khăn.

  -          Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 1792/CT-TTg,về tăng cường quản lý đầu tư  từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Đối chiếu với các ngành, các Địa phương trong toàn Quốc, hiện nay chưa có sự đồng bộ trong công tác quản lý giữa các cơ quan quản lý dự án đầu tư và cơ quan tài chính dẫn đên ách tắc, chậm tiến độ các dự án đầu tư, gây lãng phí và thiếu minh bạch tài chính.

  -          Cùng với việc bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì việc tin học hoá công tác quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành là vô cùng cần thiết.

  1-         Mục tiêu

  -          Giải pháp OPMS.VN giúp các ngành, địa phương tăng cường năng lực quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư XDCB và quyết toán dự án hoàn thành

  -          Làm đầu mối thống nhất trong quá trình giải quyết các công việc dự án giữa Ban quản lý dự án, cơ quan quản lý đầu tư và cơ quan quản lý tài chính,

  -          Nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong công tác quản lý ngân sách dự án.

  2-         Nhiệm vụ:

  -          Tương tác tốt với dữ liệu của hệ thống TAPMIS và thừa kế số liệu kế hoạch, giải ngân,

  -          Quản lý thủ tục hành chính cấp mã số dự án,

  -          Lập kế hoạch,

  -          Phân bổ vốn,

  -          Theo dõi khối lượng thực hiện,

  -          Theo dõi khối lượng giải ngân,

  -          Quyết toán dự án hoàn thành,

  -          Trao đổi văn bản, tài liệu và xử lý công việc trên môi trường điện tử.

  -          Tổng hợp các báo cáo tài chính đầu tư XDCB theo quy định của Bộ tài chính

  3-         Đối tượng sử dụng và tương tác với hệ thống

   

  Bảng phân tích tương tác

  STT

  Tên đơn vị sử dụng

  Thao tác với hệ thống

  Khai thác từ hệ thống

  1

  Đơn vị quản lý dự án (Ban QLDA, UBND xã/ phường /thị trấn, …)

  - Đăng ký cấp mã số theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và 51/2008/QĐ-BTC

  - Đăng ký kế hoạch vốn

  - Khối lượng thực hiện theo nguồn vốn

  - Khối lượng giải ngân theo nguồn vốn (Nhập hoặc nhận từ TABMIS)

  - Lưu trữ và chia sẻ văn bản, hồ sơ dự án

  - Đề nghị quyết toán

  - Các dữ liệu đầu vào khác….

  - Thông tin chung dự án

  - Tiến độ thực hiện theo kế hoạch

  - Tiến độ giải ngân theo kế hoạch

  - Theo dõi tiến độ gói thầu và công nợ nhà thầu

  - Tiến độ theo biểu đồ Gantt

  - Các báo cáo theo quy định hiện hành

  2

  Cơ quan tài chính ( Phòng tài chính/ Sở tài chính/ Bộ tài chính)

  - Định nghĩa các danh mục dùng chung

  - Cấp mã số dự án

  - Phân bổ vốn

  - Quyết toán vốn

  - Quyết toán dự án hoàn thành

  - Lưu trữ và chia sẽ văn bản, hồ sơ dự án

  - Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ theo từng ngành/ địa phương/ Đơn vị

  - Khai thác văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan

  3

  Bộ ngành/ Sở ban ngành khác

  - Lưu trữ và chia sẽ văn bản, hồ sơ dự án (Nếu có)

   

  - Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ theo từng ngành/ Đơn vị

  - Khai thác văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan

  - Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án

  - Khai thác văn bản, hồ sơ dự án

  4

  UBND tỉnh/huyện

  - Lưu trữ và chia sẽ văn bản, hồ sơ dự án (Nếu có)

   

  - Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ theo từng ngành/ địa phương/ Đơn vị

  - Khai thác văn bản, hồ sơ dự án

  4-         Cơ sở xây dựng

  OPMS.VN xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Tài Chính về quản lý điều hành ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm:

  -          Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

  -          Thông tư 08/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  -          Thông tư 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

  -          Thông tư số 210/2010/TT-BTC, ngày 20/12/2010 về quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

  -          Thông tư số 99/2013/TT-BTC, ngày 26/07/2013 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.

  -          Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

  -          Thông tư số 05/2014/TT-BTC, ngày 06/01/2014 qui định về quản lý sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.

  -          Thông tư số 195/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.

   

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040