Phần mềm Quản lý Khiếu Tố, đơn thư KNTC

Đối tượng triển khai: Khối Thanh tra
Phần mềm Khiếu nại Tố cáo giúp đỡ các đơn vị quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Phần mềm “Quản lý vụ việc khiếu nại, tố cáo KNTC.Net” phiên bản mới nhất, được xây dựng trên nền tảng công nghệ visual 2008, ngôn ngữ lập trình C#.Net và được thiết kế theo:

  • Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 và Luật tố cáo 03/2011/QH13;
  • Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  • Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
  • Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 26/08/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn công tác tiếp dân;
  • Thông tư 03/2013 TT- TTCP ngày 10/06/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;
  • Thông tư số 06/2013 TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình giải quyết tố cáo;
  • Thông tư số 07/2013 TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ quy định, quy trình giải quyết khiếu nại hành chính của Chính phủ;
   • Thông tư số 06/2014 TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình giải quyết tố cáo;
   • Thông tư số 07/2014 TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ quy định, quy trình giải quyết khiếu nại hành chính của Chính phủ;

  Phần mềm Khiếu nại Tố cáo giúp đỡ các đơn vị quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phần mềm là công cụ hiệu quả, giúp người quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại tố cáo theo dõi, thụ lý vụ việc, xác minh vụ việc, từ đó đưa ra kết luận về vụ việc, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh nhất.

  Trường hợp muốn tìm kiếm một đơn thư khiếu nại, tố cáo hay một vụ việc phần mềm KNTC.Net chỉ cần một thao tác là tìm được kết quả:

  Sản phẩm Khiếu nại Tố cáoKNTC quản lý các thông tin sau:

  1. Quản lý tiếp công dân
  2. Quản lý tiếp nhận trực tiếp tố cáo
  3. Quản lý danh sách vụ việc
  4. Quản lý thụ lý vụ việc
  5. Quản lý xác minh vụ việc
  6. Quản lý kết luận vụ việc
  7. Tìm kiếm thông tin vụ việc
  8. Kết xuất sổ sách báo cáo khiếu nại- tố cáo, tiếp dân
  9. Truyền nhận dữ liệu giữa các cấp

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040