Phần mềm “Kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục”

Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: 17/2018/TT-BGDĐT; 18/2018/TT-BGDĐ và 19/2018/TT-BGDĐ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn đối với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tự  đánh giá chất lượng giáo dục  dựa trên Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28  tháng 12  năm 2012 và công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD – Bộ GD&ĐT.

  Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: 17/2018/TT-BGDĐT; 18/2018/TT-BGDĐ và19/2018/TT-BGDĐ  quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn đối với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.

   Căn cứ trên những cơ sở đó công ty H2SOFT nâng cấp và phát triển, cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ mới,với nhiều tính năng tiện ích thông minh, đáp ứng hoàn toàn công tác kiểm định chất lượng & đánh giá trường chuẩn mang tính công nghệ cao. 

  Phần mềm cấp cơ sở giáo dục

  •         Quản lý đầy đủ các thông tin cơ sở dữ liệu của đơn vị: Thông tin chung, thông tin về lớp học, phòng học, giáo viên và học sinh;
  •              Cho phép thêm mới/sửa/xóa/chèn minh chứng theo yêu cầu;
  •         Cho phép đổi đồng loạt nhiều mã hộp minh chứng;
  •         Cho phép ghép 2 minh chứng khi trùng nội dung;
  •         Cho phép chuyển minh chứng đến vị trí bất kỳ;
  •         Liên kết mã minh chứng với các file minh chứng bất kỳ đã thu thập của cơ sở giáo dục, bao gồm các loại file văn bản, file hình ảnh về minh chứng...;
  •         Cho phép tra cứu, lựa chọn minh chứng ngay khi đang cập nhật nội dung đánh giá tiêu chí, kiểm tra nội dung minh chứng có phú hợp với tiêu chí hay không;
  •         Cho phép tra cứu trực tiếp nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số;
  •         Các thành viên hội đồng tự đánh giá  và thực hiện đánh giá các tiêu chí được phân công dựa trên các gợi ý của mỗi tiêu chí. Kết xuất file đánh giá từng tiêu chí để in và chuyển file đánh giá cho thư ký hội đồng tự đánh giá để ghép nội dung đánh giá các tiêu chí về phần mềm của đơn vị. Việc ghép nội dung tự đánh giá các tiêu chí của các thành viên hội đồng được thực hiện một cách tự động hoặc copy/dán như soạn thảo văn bản thông thường.
  •         Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá tiêu chí và chỉ số vào nội dung kết luận các tiêu chuẩn và kết luận chung của Báo cáo tự đánh giá;
  •         Thống kê xác định minh chứng nào dùng chung trong các tiêu chí, minh chứng nào còn chưa dùng đến;
  •         Cho phép rà soát nội dung phân tích, việc sử dụng minh chứng, tham khảo file minh chứng đi kèm, các nội dung viết tắt trong báo cáo và cập nhật ghi chú để người thực hiện hoặc cấp dưới chỉnh sửa;
  •         Thống kê, theo dõi được các tiêu chí đạt, chưa đạt, kiểm tra nội dung đánh giá tiêu chí ngay trên bảng thống kê. Tự động đánh giá theo quy định để biết cấp độ đơn vị đạt được, cần phấn đấu các tiêu chí nào để đạt cấp độ 1 và các cấp độ cao hơn;
  •         Tự động lập Báo cáo tự đánh giá, bìa báo cáo...chuẩn theo mẫu (không phải chỉnh sửa);
  •         Theo dõi nhật ký tiến độ thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục căn cứ theo các nội dung cải tiến chất lượng giáo dục đã cập nhật trong nội dung tự đánh giá, kết xuất báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng;
  •         Cập nhật thông tin học sinh các khối lớp, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng năm học, khối lớp và môn học phục vụ công tác thống kê, kiểm định của cấp trên;
  •         Xem, in và xuất dữ liệu gửi về Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT bằng file hoặc tự động lên Server cấp trên qua internet;
  •         Nhận dữ liệu tự đánh giá đã được ghi chú, hiệu chỉnh từ cấp trên để có báo cáo hoàn thiện;
  •         Phần mềm EQE sử dụng phông chữ Unicode;
  •         Tra cứu văn bản pháp quy liên quan ngay trên phần mềm;
  •         Tự động tải bản nâng cấp từ máy chủ của nhà cung cấp (nếu có) qua internet;
  •         Tự động cập nhật các thay đổi trong nội dung gợi ý đánh giá và danh mục tiêu chí đánh giá từ cấp Sở;
  •         Hỗ trợ trực tiếp trên máy tính của người sử dụng.

  Phần mềm cấp Phòng GD&ĐT

  •         Thực hiện được tất cả các chức năng như tại cấp cơ sở giáo dục: Chức năng này cho phép Phòng GD&ĐT có thể xem nội dung tự đánh giá của đơn vị cơ sở, thực hiện hỗ trợ, ghi chú, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho đơn vị cơ sở khi cần thiết;
  •         Tổng hợp, lập báo cáo kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục;
  •         Kết xuất dữ liệu tự đánh giá của các cơ sở giáo dục được đề xuất đánh giá ngoài về Sở GD&ĐT;
  •         Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học phục vụ công tác kiểm định giáo dục.

  Phần mềm cấp Sở GD&ĐT

  •         Thực hiện được tất cả các chức năng như tại cấp cơ sở giáo dục: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT có thể xem nội dung tự đánh giá của đơn vị cơ sở, thực hiện hỗ trợ, ghi chú, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho đơn vị cơ sở khi cần thiết;
  •         Cấp Sở GD&ĐT nhận dữ liệu từ cấp Phòng giáo dục hoặc trực tiếp từ các trường gửi lên, có thể xuất lại dữ liệu cho các trường sau khi chỉnh sửa;
  •         Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành;
  •         Cập nhật, hiệu chỉnh nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khi có thay đổi. Cập nhật nội dung hướng dẫn, gợi ý cho các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí và nội dung đặt vấn đề, kết luận chung trên Báo cáo tự đánh giá phù hợp với từng tỉnh, từng cấp học;
  •         Quản lý nội dung đánh giá theo từng cấp học và từng năm học;
  •         Trực tiếp tra cứu các nội dung trong báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục trong khi thực hiện công tác đánh giá ngoài;
  •         Lập các mẫu biểu đánh giá ngoài như: Quyết định, các loại biên bản, kế hoạch, báo các đánh giá sơ bộ, báo cáo đánh giá ngoài...;
  •         Thống kê được các tiêu chí, tiên chuẩn được đánh giá đạt, chưa đạt theo báo cáo tự đánh giá và so sách với kết quả đánh giá ngoài của các đơn vị;
  •         In Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục;
  •         Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học phục vụ công tác kiểm định giáo dục;
  •         Thống kê, lập báo cáo về kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài của các đơn vị trong toàn ngành.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040