PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Là phần mềm hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, thực hiện đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh
Call for pricing
 • subtitles Full description

   

  1. Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

   • Quản lý các đơn vị tham gia đợt đánh giá cải cách hành chính
   • Quản lý, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cách hành chính
   • Quản lý phân quyền tự đánh giá và phân quyền thẩm định
   • Theo dõi tiến độ thực hiện đánh giá cải cách hành chính
   • So sánh kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính theo các thời kỳ
   • Quản lý thu thập kết quả tự đánh giá
   • Quản lý thu thập điều tra xã hội học
   • Quản lý thẩm định kết quả đánh giá
   • Báo cáo thống kê tổng hợp và chi tiết theo từng lĩnh vực

  2. Chức năng khảo sát thông qua phiếu điều tra xã hội học

  • Quản lý đợt khảo sát
  • Quản lý xây dựng bộ câu hỏi khảo sát
  • Tiếp nhận, thu thập phiếu đã được người dân, doanh nghiệp tham gia khảo sát
  • Tổng hợp báo cáo thống kê kết đã qua khảo sát

  2. Chức năng khảo sát thông qua phiếu điều tra xã hội học

  • Quản lý đợt khảo sát
  • Quản lý xây dựng bộ câu hỏi khảo sát
  • Tiếp nhận, thu thập phiếu đã được người dân, doanh nghiệp tham gia khảo sát
  • Tổng hợp báo cáo thống kê kết đã qua khảo sát

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040